Biểu đồ lịch sử giá vàng

Biểu đồ tự động cập nhật mỗi 30 giây (theo GoldPrice.org)

Thay đổi giá vàng (theo năm)

30 Day Gold Price History in USD per Ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

60 Day Gold Price History in USD per Ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

6 month Gold Price History in USD per Ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

1 year gold price history in US Dollars per ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

2 year gold price history in US Dollars per ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

5 year gold price history in US Dollars per ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

10 year gold price history in US Dollars per ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

15 year gold price history in US Dollars per ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

20 year gold price history in US Dollars per ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

37 year gold price history in US Dollars per ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

Chia sẻ